• Todo
  • Antranik
  • Parasha
  • Varios

Parasha Tetsaveh 2020 2021

Saludo Antranik

Parashá VaEtjanán – Suplicó – 2018 – 2019

07 Parashá Vayetzei

06 Parashá Toldot 2018 – 2019

05 Parashá Jayei Saráh 2018 – 2019

04 Parashá Vayera 2018 – 2019

03 Parashá Lej Leja – 2018

02 Parashá Noe 2018 – 2019

01 Parashá Bereshit 2018 – 2019