28 julio, 2017

Rafael Ben Yosef Davar De Bendicion P’rasha Devarim Aliya 6

27 julio, 2017

Davar De Bendicion P’rasha Devarim Aliya 5

27 julio, 2017

Davar De Bendicion P’rasha Devarim Aliya 2

20 julio, 2017

Rico & Rafael Ben Yosef

Rafael Ben Yosef was live. – Rafael Ben Yosef from Rico Cortes on Vimeo.
17 julio, 2017

Aliya 2 P’rasha Matot

15 julio, 2017

Aliya P’rasha Pinjas 7