25 agosto, 2017

Parasha Shoftim 2017

Parasha Shoftim 2017 Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
25 agosto, 2017

Parasha Shoftim

19 agosto, 2017

Shabbat Service-Re’eh

18 agosto, 2017

Parasha Re’eh 2017, Pastor Walter Agosto

Parasha Re’eh 2017, Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
18 agosto, 2017

Parasha Re’e – 1era Aliya Deuteronomio 11.26-12.10

14 agosto, 2017

Parasha Ekeb 2017 Pastor Walter Agosto

Parasha Ekeb 2017 Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.