25/08/2017

Parasha Shoftim

19/08/2017

Shabbat Service-Re’eh

18/08/2017

Parasha Re’eh 2017, Pastor Walter Agosto

Parasha Re’eh 2017, Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
18/08/2017

Parasha Re’e – 1era Aliya Deuteronomio 11.26-12.10

14/08/2017

Parasha Ekeb 2017 Pastor Walter Agosto

Parasha Ekeb 2017 Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
14/08/2017

Parasha Vaetchanan 2017 / Pastor Walter Agosto

Parasha Vaetchanan 2017 / Pastor Walter Agosto. from Pastor Walter Agosto on Vimeo.