17/06/2017

Parashat Shelach Lekha 2017

16/06/2017

Parasha Shelach 2017

Parasha Shelach 2017 from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
10/06/2017

Parashat BeHa’alotcha

02/06/2017

Parahsa Nasso 2017 sotah

Parahsa Nasso 2017 sotah from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
26/05/2017

Parasha Bamidbar 2017

Parasha Bamidbar 2017 from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
20/05/2017

Parasha Behar / Behukotai 2017 – La cláusula legal del perdón

Parasha Behar: Behukotai 2017 : Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.