23/12/2016

Parasha Vayeshev 2016

parasha Vayeshev 2016 from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
16/12/2016

Parasha Vayislach 2016

Parasha Vayislach 2016 / Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
09/12/2016

Parasha Vayeitzei 2016

Parasha Vayeitzei 2016 / Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
02/12/2016

Parasha toldot

parasha toldot 2016 / Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
25/11/2016

Parasha Chayei Sarah

Parasha Chayei Sarah 2016 / Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
19/11/2016

Parasha Vayera 2016