25/08/2017

Parasha Shoftim 2017

Parasha Shoftim 2017 Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
18/08/2017

Parasha Re’eh 2017, Pastor Walter Agosto

Parasha Re’eh 2017, Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
14/08/2017

Parasha Ekeb 2017 Pastor Walter Agosto

Parasha Ekeb 2017 Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
14/08/2017

Parasha Vaetchanan 2017 / Pastor Walter Agosto

Parasha Vaetchanan 2017 / Pastor Walter Agosto. from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
14/08/2017

Parasha Devarim Pastor/Moreh Walter Agosto

2017-07-29 Parasha Devarim Pastor/Moreh Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
14/08/2017

Parasha Pinjas Pastor/Moreh Walter Agosto

2017-07-15 Parasha Pinjas Pastor/Moreh Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.