Parasha #35, Parasha «Naso» & «Levanta». Bamidbar 4:21 – 7:89