Parasha 44, PARASHA «DEVARIM» & «PALABRAS» – DEVARIM 1:1 – 3:22