Parashat Shelach Lekha 2017
17/06/2017
Aliya de la P’rasha Balak
08/07/2017