Parasha Beshalach
07/03/2016
Haftarah – Pekudei
08/03/2016