Haftarah – Tzav
22/03/2016
Purim 2016 – Rico Cortes
23/03/2016