Parasha Shemot – Rico Cortes

Parte 1

shemot-2016-spanish-1 from Rico Cortes on Vimeo.

Parte 2

shemot-2016-spanish-2 from Rico Cortes on Vimeo.

Posted in ,